Postabortivni sindrom NE postoji

Postabortivni sindrom NE postoji

U posljednje vrijeme protivnici pobačaja (koji sebe rado nazivaju “pro-liferi”) sve glasnije propagiraju mit o tzv. postabortivnom sindromu – tj. da pobačaj na zahtjev kod žena izaziva teške traume i psihičke poteškoće (“osjećaje krivnje, tjeskobe, depresije pa čak i suicidalne misli”).

Istina je sasvim drugačija – taj sindrom ne postoji, IZMIŠLJEN JE!

najnovija znanstveno-utemeljena studija vođena od 2008. do 2016., a nedavno objavljena u Social Science & Medicine, pokazuje kako se velika većina žena (95%) ne kaje radi pobačaja. Pet godina nakon pobačaja, najsnažnija emocija koju osjećaju žene nije kajanje nego olakšanje.

Iako su kvalitetne studije o povezanosti pobačaja i posljedica na mentalno zdravlje žena rijetke; one koje postoje pokazuju da pobačaj nema ili ima vrlo male posljedice. Suprotno tome, studije s najvećim metodološkim nedostacima pokazuju negativne posljedice. Metodološki nedostaci uključuju loš odabir uzorka i kontrolne skupine, neadekvatnu kontrolu, neadekvatnu statističku analizu i pogreške u tumačenju, uključujući pogrešno pripisivanje uzročnih učinaka. Dezinformacije o pobačaju također su široko rasprostranjene: podaci se manipuliraju, pogrešno navode ili zanemaruju.

Neki znanstvenici vjeruju da je “postabortivni sindrom” i tvrdnja da pobačaj negativno utječe na mentalno zdravlje žena nova strategija protivnika pobačaja, koji žele kriminalizirati pobačaj. Sociolozi su zaključili da je sindrom omogućio aktivistima da psihologiziraju iskustva žena, koja su pobacila ili potpuno zanemare iskustva žena, koja ne odgovaraju njihovim (često religiozno-fundamentalističkim) stavovima.

Problem koji ostaje – a u našim krajevima se povećava zahvaljujući jakoj religijskoj ženomrzilačkoj propagandi protivnika pobačaja – i u biti šteti zdravlju žena je stigma društva prema ženama koje su prekinule trudnoćuna zahtjev. Ovim i sličnim objavama želimo poručiti ženama da se nemaju čega stidjeti i bojati – njihovo tijelo, njihovo zdravlje, njihov život, njihov izbor. Uz vas smo! Oni koji se protive pobačaju, neka ga ne čine!